Samyuta Hasta (Double Hand Gestures)

The following verse recites the names of different hastas.

Anjalishca kapotashca karkata svastikastatha// verse 172//
Dolahastah pushputa utsangah shivalingakah/
Katakavardhanashcaiva kartarisvastikastatah// verse 173//
Shakata shanka cakre ca samputah pashakilakau/
Matsya kurmo varahashca garudo nagabandhakah// verse 174//
Khatva bherunda ityete sankhyata samyutah karah/

Sanskrit verses taken from Abhinaya Darpana of Nandikeshvara –
(Edited by Dr. Manmohan Ghosh)

The uses of the hastas may however can be very different from the meanings of the names given to them.

Asamyuta hastas (Single Hand Gestures)

Names of the 28 single handed gestures or Asamyuta hastas are laid out in the verse given below :

Patakastripatakasyardhapatokartarimukhaha/
Mayurakhyordhacandrashca aralah shukatundakaha// verse 89//
Musthishca shikharakhyashca kapithah katakamukhah/
Suci candrakala padmakoshah sarpashirastatha//verse 90//
Mrigashirshah simhamukha kangulashalapadmakah/
Caturo bhramarashcaiva hamsasyo hamsapakshakah//verse91//
Sandamsho mukulascheva tamracudatrishulakah/
Ityasamyutahastanamashtavishatiriirita//verse 92//